Mencom Catalog

E-42 Mencom Corporation | 1-770-534-4585 | www.mencom.com M23 Series E )URQW 0RXQW 5HFHSWDFOHV _ 6ROGHU &XSV _ &ULPS 3LQV _ 1RQ 8/ _ ,3 5DWLQJ MCV (M23) Series Receptacles 6, 7, 12 & 19 Conductor M23 Series Receptacles Solder Cups # of Poles Male Faceview Mounting Threads Male Receptacles Female Receptacles Housing Style 12 1/2”-14 NPT MCV-12MR-SC MCV-12FR-SC M20 MCV-12MR-M20-SC MCV-12FR-M20-SC 19 1/2”-14 NPT MCV-19MR-SC MCV-19FR-SC M20 MCV-19MR-M20-SC MCV-19FR-M20-SC Crimp Pins 6 M20 MCV-6MR-M20-CC MCV-6FR-M20-CC 7 M20 MCV-7MR-M20-CC MCV-7FR-M20-CC 12 M20 MCV-12MR-M20-CC MCV-12FR-M20-CC 19 M20 MCV-19MR-M20-CC MCV-19FR-M20-CC 9 8 1 7 6 5 12 10 2 11 3 4 9 8 1 7 6 5 12 10 2 11 3 4 M23 x 1 M23 x 1 1 12 11 2 13 18 17 10 3 19 9 4 14 15 16 8 5 6 7 1 12 11 2 13 18 17 10 3 19 9 4 14 15 16 8 5 6 7 M23 x 1 M23 x 1 6SHFLÀFDWLRQV 6KHOO 1LFNHO 3ODWHG %UDVV ,QVXODWRU ž& 2LO 5HVLVWDQW <HOORZ 39& &RQWDFWV &RSSHU $OOR\ ZLWK *ROG 3ODWLQJ 2 5LQJ 1%5 -DP 1XW 1LFNHO 3ODWHG %UDVV 7HPSHUDWXUH ž& WR ž& ž) WR ž) &ULPS SLQV VROG VHSDUDWHO\ 6HH SDJH ( a ( IRU SDUW QXPEHUV M23 x 1 M23 x 1 1 6 2 5 4 3 1 6 2 5 4 3 7 [20.4] .80 [5.9] .23 [8.9] .35 M23x1 M20x1.5 [6.0] .24 [20.3] .80 [3.5] .14 M20x1.5 M23x1 SOLDER CUP TERMINATION (18AWG max)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzUzMzk=